Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

„Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Orzecznictwo, stanowiska Wojewodów, Praktyka”.

24 września / 09:00-14:00

| 370PLN
p_startowe-tiny

editio-logo_recepta

Firma EDITIO ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pt.:

„Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Orzecznictwo, stanowiska Wojewodów, Praktyka”.

Zapewniamy:

 • Wysoki poziom merytoryczny szkolenia
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Serwis kawowy oraz lunch

 

Szkolenie odbędzie się:

w Białymstoku,
w Hotelu BOSiR,
ul. Wołodyjowskiego 5;

 

dnia: 24 września 2020 r.
w godz.: 09.00  – 14.00

Wielkość sali szkoleniowej oraz zasady prowadzenia szkolenia gwarantują, że zachowane zostaną wszelkie ograniczenia związane z reżimem sanitarnym.

 

Zapraszamy do skorzystania z promocji EDITIO: 2+1
Jeśli dana gmina zgłosi 2 osoby na szkolenie, to trzeci pracownik ma prawo uczestniczyć w tym szkoleniu za darmo!

Cena szkolenia: 370 zł brutto

Osoby zgłoszone po 21 września: 380 zł brutto

WYKŁADOWCA: Marcin Pelc – były pracownik Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Wydziału Infrastruktury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy, gdzie zajmował się oceną zgodności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin z przepisami prawnymi (włącznie z przygotowywaniem rozstrzygnięć nadzorczych wojewody oraz kierowaniem skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego). Od grudnia 2009 roku pracownik jednostki samorządu terytorialnego (odpowiedzialny za prowadzenie procedur planistycznych) oraz współpracownik biura urbanistycznego (odpowiedzialny za przygotowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin).
W zakresie dotyczącym planowania przestrzennego podejmuje także współpracę
z inwestorami indywidualnymi. Czynny dydaktycznie, prowadzi zajęcia z zakresu planowania przestrzennego i prawa administracyjnego. Publikuje na łamach Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zapisy planów miejscowych.
 1. Przeznaczenie terenu. (m.in. wydane decyzje o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowy, a ustalenia planu miejscowego, przeznaczenie terenu a możliwość określania zasad scalania i podziału nieruchomości)
 2. Zapisy dotyczące zasad kształtowania i ochrony łady przestrzennego, zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
 3. Zapisy dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (kompetencje Konserwatora Zabytków a władztwo planistyczne gminy)
 4. Wskaźniki i parametry urbanistyczne w planach miejscowych (ich wpływ na zagospodarowanie terenu)
 5. Ustalenia dotyczące terenów lub obiektów podlegających ochronie (m.in. obszary szczególne zagrożenia powodzią, osuwania się mas ziemnych, znaczenie krajobrazów priorytetowych wyznaczanych w audytach krajobrazowych)
 6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu i zakazy zabudowy (zakaz zabudowy a ustalenia studium)
 7. Komunikacja i infrastruktura jako ustalenia planu miejscowego (obligatoryjność i zakres ustaleń)
 8. Wpływ ustaleń planu miejscowego na możliwość dotychczasowego zagospodarowania terenu i wartość nieruchomości (stawki procentowe)
 1. Tryb sporządzania planu miejscowego – od „decyzji” o sporządzeniu planu miejscowego do jego opublikowania
 2. Przesłanki sporządzenia planu miejscowego (inicjatywa uchwałodawcza, wnioski, uchwała intencyjna)
 3. Wnioski mieszkańców a wnioski organów i instytucji
 4. Zgodność projektu planu miejscowego z ustaleniami studium. Fakultatywność procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 5. Etap opinii i uzgodnień (właściwość rzeczowa organów i instytucji, wpływ na ustalenia projektu planu miejscowego)
 6. Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych lub leśnych na cele nierolne lub nieleśne. Wpływ nieuzyskania zgody na procedurę i ustalenia projektu planu miejscowego
 7. Etap wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu (wpływ uwag na ustalenia i dalszą procedurę planu miejscowego)
 8. Rola radnych w rozpatrywaniu uwag nieuwzględnionych przez organ wykonawczy i w uchwalaniu planu miejscowego. Techniczne uwarunkowania głosowania.
 9. Przekazanie planu Wojewodzie do oceny i publikacji (możliwości działania nadzorczego Wojewody i „obrony” planu miejscowego przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta)
 • Sprawy aktualne i nie tylko
 1. Ustalenia planu miejscowego i jego interpretacja przez Organy Gminy w świetle wniosków dotyczących wydania zaświadczenia i dostępu do informacji publicznej.
 2. RODO w sporządzaniu planów miejscowych.
 3. Skargi na plany miejscowe.
 4. Zmiany „covid-owe”
 5. Zmiany w zakresie obligatoryjnych załączników do uchwały intencyjnej i do planu miejscowego w związku „ze zbiorami danych przestrzennych” – od 31.10.2020 r.

 Karta zgłoszeniowa – POBIERZ

Szczegóły

Data:
24 września
Czas:
09:00-14:00
Koszt:
370PLN
Wydarzenie Category:
Wydarzenie Tagi:
, , , ,

Organizator

Editio Sp. z o.o.
Telefon:
+48 56 475 48 24
Email:
editio@editio.info.pl
Strona internetowa:
www.editio.info.pl

Miejsce

Hotel BOSiR
: Michała Wołodyjowskiego 5
Białystok, Podlaskie 15-272 Polska
+ Google Map
Telefon:
85 749 62 00